Midtfylket

Historikk

Midtfylket Teaterverksted ble startet opp i 1993 for å fremme og utvikle amatørteatervirksomheten i Sigdal, Krødsherad, Modum, Ringerike og Hole (fra formålsparagrafen for stiftelsen). Teaterverkstedet var bemannet med en daglig leder/teaterkonsulent i full stilling fra starten, oppjustert til to i til sammen 1,5 stilling fra 1996.  Senere har det i perioder, bl.a. gjennom kulturskolesamarbeid, vært mulig å drifte to fulle stillinger.

Regionen

Midtfylket kan sies å bestå av to deler: ”Tyrifjorden Vest” med flatbygda Modum og dalkommunene Sigdal og Krødsherad, og ”Tyrifjorden Øst” med Ringerike og Hole med sine historiske landskap – med et samlet folketall på 55.000 innbyggere. Mellom disse to områdene er det en kjøl som skiller. På lengre sikt kan det nok være et ønskemål å bygge en kulturbro over denne kjølen, men foreløpig er det viktigere å jobbe mot kommunikasjon og utveksling på tvers av kommunegrenser, men innenfor de to separate regionene, som representerer to kulturer. Regionen rommer ellers et rikt og variert amatørteatermiljø som er i endring. Kultur er i bevegelse – og jo bedre vi er innarbeidet i det lokale kulturlivet i våre kommuner, jo sterkere vil vi kunne være med på å forme den bevegelsen.

Fokus

Hovedaksen i arbeidet har hele tiden vært å bistå teatergrupper med regi/instruksjon og produksjonsveiledning og styrke teaterkompetansen i amatørteatermiljøet. De første ti årene ble det dessuten prioritert å bygge opp en liten utstyrspark på scenelys, etter hvert også myggkanaler, men senere har dette blitt avhendet til selvstendige aktører i markedet, som amatørteatergruppene har godt samarbeid med i dag.
Å stimulere til økt aktivitet er et uttalt kulturpolitisk mål. For arbeidet i Midtfylket har det vært en klar strategisk profil at for å oppnå det, må man først og fremst sikte på innholdet og kvaliteten i teaterarbeidet; det kvantitative kan avleses som en positiv ringvirkning av en virksomhet som fokuserer på kvalitet – men sikter man på ringvirkningen, bommer man på alt. Dette er det fortsatt viktig å holde fast ved.