Scenefolk!

Scenefolk! er etablert

11.11.2015

Den 15. oktober ble den nye foreningen SceneFolk! etablert av partnerne: Buskerud Teater, Norsk Revyfaglig Senter, Vestlandske Teatersenter og Hålogaland Amatørteaterselskap.

Formålet til Scenefolk!
1. SceneFolk! er en plattform for samarbeid mellom organisasjoner som har scenekunst som hele eller deler av sin profesjonelle virksomhet.

2. SceneFolk! skal bidra til at det utvikles materiell, tiltak og verktøy som sikrer et faglig løft for aktører i det frivillige scenekunstfeltet i Norge.

Oppgavene til Scenefolk!
1. SceneFolk! skal skape faglige møteplasser for aktører som arbeider med frivillig scenekunst i Norge, og ved behov drifte et nettverk for disse.

2. SceneFolk! skal realisere prosjekter med faglig utvikling som mål og tilby nasjonale kompetansehevings-programmer til både amatører og profesjonelle aktører i scenekunstfeltet.

3. SceneFolk! skal realisere tiltak og assistanse som skal nå ut til feltets brukere og tilbydere, uten begrensninger i medlemskap eller organisasjonsform.

4. SceneFolk! skal iverksette tiltak gjennom samarbeid med ulike aktører.

5. SceneFolk! skal sørge for en god forvaltning av det det statlige tilskudd til det frivillige scenekunstfeltet i perioden 2015-2017.

Om Scenefolk!
SceneFolk! vil ikke bli driftet med ansatte og låste lønnsmidler. Det er ikke en forening som fordrer medlemskap. Midlene i foreningen skal danne grunnlag for tiltak som skal nå ut til feltets brukere og tilbydere. Drift av tiltakene skal skje i samarbeid med allerede etablerte aktører som ønsker å utnytte sin kompetanse i å utvide sitt arbeidsområde både faglig og geografisk.

Bakgrunn
Buskerud Teater, Norsk Revyfaglig Senter, Vestlandske Teatersenter og Hålogaland Amatørteaterselskap inngikk 13. januar2015 en samarbeidsavtale med tittel Frivillig scenekunst anno 2015 – tilrettelagt for fremtiden, der målet var å utvikle enklere samarbeidsstruktur for å sikre tilgang til kompetansetiltak og et faglig løft i det frivillige scenekunstfeltet.

Alle partene i SceneFolk! har som en av sine primæroppgaver å heve kompetansen innen amatørteaterfeltet. Vi har ekspertise på ulike områder og kjenner brukernes behov. Ved å samhandle optimaliserer vi vår kompetanse og tilretteleggerfor bedre ressursutnyttelse. Vår styrke er at vi er geografisk er spredt i fire regioner av landet og derigjennom har god oversikt over hva som rører seg i det frivillige scenekunstfeltet nasjonalt.

Finansiering
Kulturdepartementet lyste i vår ut 6,8 millioner til amatørteaterfeltet for en prosjektperiode på tre år. Dette var midler som tidligere var tildelt Norsk teaterråd. Departementet vedtok å dele midlene på 6,8 millioner på to grupperinger. For 2015 har SceneFolk! mottatt 3,4 millioner med signaler om at dette også vil være gjeldende for de to resterende årene av prosjektperioden 2016 og 2017.

Styret
Frem mot ordinært årsmøte våren 2016 hvor det skal velges styreleder og styre for resten av prosjektperioden er det etablert et interimsstyre bestående av:

Styreleder: Irene Nordhaug Hansen, Daglig leder Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)
Nestleder: Frøydis Otre, Daglig leder Vestlandske Teatersenter (VT)
Styremedlemmer:
Eli Borchgrevink, Daglig leder Buskerud Teater
Anita Østby, Daglig leder Norsk Revyfaglig Senter